સંપર્ક

નગરપાલિકા

સુરેન્‍દ્રનગર-દૂધરેજ-વઢવાણ નગરપાલિકા ,
કલેકટર ઓફિસની બાજુમાં, ટાવર રોડ
સુરેન્દ્રનગર - ૩૬૩૦૪૦

ઇ - મેઇલ

surendranagar_nagarpalika@yahoo.com

સંપર્ક

ઓફિસ :- + ૯૧ ૨૭૫૨ ૨૮૨૮૫૮

ફેક્સ :- + ૯૧ ૨૭૫૨ ૨૮૩૬૧૨

નગરપાલિકા સમય

સોમવાર થી શનિવાર -

૧૦:૩૦ થી ૬:૧૦ (બીજો, ચોથો શનિવાર અને જાહેર તથા સ્થાનિક રજાઓ સિવાય)