ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ શંકરલાલ આચાર્ય
પ્રમુખશ્રી
9427663807
૧૦
શ્રીમતિ ઝંખનાબેન નિખીલકુમાર ચાંપાનેરી
ઉ૫-પ્રમુખશ્રી
7573001148
શ્રી ભગીરથસિંહ જશુભા ઝાલા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી સ્વર્ણીમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત સમિતિ
9825058058
શ્રીમતી હંસાબેન કિશોરભાઈ વસવેલીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી અમૃત યોજના અંતર્ગત સમિતિ
9722379226
શ્રીમતી શીખાબેન કશય૫ભાઈ શુકલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી મોક્ષધામ ડેવલપ સમિતિ
9574321700
શ્રીમતી માલતીબેન રાજુભાઈ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સ્ત્રી પ્રવૃત્તિ સમિતિ
9714717155
શ્રી હરેશભાઈ જામાભાઈ ગરીયા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી પાણી પુરવઠા સમિતિ
7383698985
શ્રીમતી રમીલાબેન ચેતનકુમાર કાલીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી ગેરેજ સમિતિ
8401555300
શ્રીમતી હંસાબેન મનિષભાઈ નદિયાણિયા
ચેરપર્સનશ્રી
ખુલ્લી અને ભૂગર્ભ ગટર યોજના સમિતિ
9825517176
૧૦
શ્રી પારસભાઈ અરવિંદભાઈ ધ્રુવ
ચેરમેનશ્રી
શ્રી સ્નાનાગાર સમિતિ
૧૧
શ્રી રાજેશભાઈ હસમુખલાલ દોશી
ચેરમેનશ્રી
શ્રી કાનૂન સમિતિ
9327723984
૧૨
શ્રીમતી શીલ્પાબેન રાકેશભાઈ રાઠોડ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી બગીચા વિકાસ સમિતિ
9173280687
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
૧૩
શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી ખરીદ સમિતિ
9824288479
૧૪
શ્રી મનહરસિંહ બહાદુરસિંહ રાણા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી કારોબારી સમિતિ
9825286347
૧૫
શ્રીમતિ પીન્ટુબેન જગદીશભાઈ અસાણીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સુવર્ણ જયંતી શહેરી રોજગાર યોજના સમિતિ
9033261385
૧૬
શ્રીમતિ જયાબેન ભાવીનભાઈ કાવેઠીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સમાજ કલ્યાણ સમિતિ
9106841553
૧૭
શ્રીમતિ દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ ૫રમાર
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી વીજળી સમિતિ
9925834014
૧૮
૧૦
શ્રીમતિ પ્રેમલતાબેન પ્રફુલભાઈ ખોખરા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી વાંચનાલય પ્રવૃત્તિ સમિતિ
9925409057
૧૯
૧૦
શ્રી ભાવેશભાઈ રતીલાલ પ્રજા૫તિ
ચેરમેનશ્રી
શ્રી પસંદગી સમિતિ
9879584684
૨૦
૧૨
શ્રીમતિ સ્મીતાબેન રાકેશભાઈ રાવલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી આરોગ્ય સમિતિ
9979611110
૨૧
૧૨
શ્રી બહાદુરસિંહ ભરતસિંહ સોલંકી
ચેરમેનશ્રી
શ્રી બાંધકામ સમિતિ
9825151888
૨૨
૧૩
શ્રીમતિ હંસાબેન હરિલાલ સોલંકી
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સ્વચ્છતા સમિતિ
8000007272
૨૩
૧૩
શ્રીમતિ સરસ્વતીબેન યોગેશભાઈ કણજરિયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સાંસ્કૃતિક સમિતિ
9924514405