ચેરમેનશ્રીઓ ની યાદી

અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
અશોકસિંહ લાલુભા પરમાર ચેરમેન શ્રી ૯૮૨૫૨૩૬૯૯૯
જશુભા સજુભા ઝાલા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૧૩૧૪૧
બચુભાઈ નાનુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૪૮૨૦૯૫
ધર્મેન્દ્રુભાઈ મુળજીભાઈ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
ભાસ્કારભાઈ મનહરલાલ દવે સભ્યશ્રી ૯૬૩૮૯૩૭૧૭૧
સિઘ્ધેશભાઈ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
જામાભાઈ મોતીભાઈ ગરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૨૭૮૪૦૮
પ્રિયંકાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૯૨૭
દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૮૩૪૦૧૪
૧૦ ઉર્મીબેન માધવભાઈ ત્રિવેદી સભ્યશ્રી ૯૭૨૫૦૯૧૯૦૬
૧૧ જશુબેન ભુપતભાઈ ઘોપાળ(રાવળદેવ) સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૧૬૩૬૪
૧૨ વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ભાસ્કરભાઈ મનહરલાલ દવે ચેરમેન શ્રી ૯૬૩૮૯૩૭૧૭૧
ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૨૯૦૮૬
સીઘ્ધેશભાઈ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
ભાવેશભાઈ રતીલાલ પ્રજાપતી સભ્યશ્રી ૯૭૭૯૫૮૪૬૮૪
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
જામાભાઈ મોતીભાઈ ગરીયા ચેરમેન શ્રી ૯૮૨૫૨૭૮૪૦૮
શીવાનીબા સિદ્ધરાજસિંહ ઝાલા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૬૦૦૮૬૦
ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૦૯૦૮૬
ધર્મેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
ગીતાબેન કમલેશભાઈ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૧૯૫૯૬૬ / ૭૮૧૭૮૦૦૭૮૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
બચુભાઈ નાનુભાઈ વેગડ ચેરમેન શ્રી ૯૯૨૫૪૮૨૦૯૫
ભાવેશભાઈ રતીલાલ પ્રજાપતી સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૫૮૪૬૮૪
પ્રિયંકાબેન લક્ષ્મણભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી
સિદ્ધેશભાઈ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
જશુબેન ભુપતભાઈ ધોપાળ(રાવળદેવ) સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૧૬૩૪૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
પ્રીયંકાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ ચેરપર્સન શ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૯૨૭
રંજનબેન હેમુભાઈ રોજાસરા સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૭૦૦૭૯૯
કમલેશકુમાર મનહરલાલ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૧૫૨૬૦૪
પુર્વીબેન પ્રંશાતભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
લીલાબેન ચંદુભાઈ પાટડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૯૩૫૭૯૦
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ભાવેશભાઈ રતિલાલ પ્રજાપતી ચેરમેન શ્રી ૯૮૭૯૫૮૪૬૮૪
દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૮૩૪૦૧૪
જશુબેન અણદાભાઈ સોરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૦૮૧૪૬૨૪૪
ગીતાબેન કમલેશભાઈ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૧૯૫૯૬૬ / ૭૮૧૭૮૦૦૭૮૬
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ઉર્મીબેન માધવભાઈ ત્રિવેદી ચેરપર્સન શ્રી ૯૭૨૫૦૯૧૯૦૬
સિદ્ધેશભાઈ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
રમીલાબેન ચેતનકુમાર કાલીયા સભ્યશ્રી ૯૯૧૩૩૫૫૬૯૨ / ૮૪૦૧૫૫૫૩૦૦
પૂર્વીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
બચુભાઈ નાનુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૪૮૨૦૯૫
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા ચેરમેન શ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
ભાવેશભાઈ રતિલાલ પ્રજાપતી સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૫૮૪૬૮૪
ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૨૯૦૮૬
શીવાનીબા સિદ્ધરાજસિંહ ઝાલા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૬૦૦૮૬૦
કમલેશભાઈ મનહરલાલ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૧૫૨૬૦૪
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ડો. સીઘ્ધેશ રમેશચંદ્ર વોરા ચેરમેન શ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
વિપીનભાઈ વાડીલાલ ટોલીયા પ્રમુખશ્રી ૯૮૨૫૨૨૪૨૨૭
અશોકસિંહ લાલુભા પરમાર નગરપાલિકાની સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષશ્રી ૯૮૨૫૨૩૬૯૯૯
શ્રી પ્રાંત અધીકારી સાહેબશ્રી કલેકટરશ્રી દ્વારા નિયુકત કરેલ પ્રાંત અધિકારી ૯૪૨૬૭૫૬૩૨૩ / ૯૯૭૮૪૦૫૧૯૫
શ્રી ચીફ ઓફીસર નગરપાલિકાના મુખ્ય અધિકારીશ્રી (સભ્યસચિવશ્રી) ૯૧૦૬૮૯૪૧૦૦
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
શીવાનીબા સિદ્ધરાજસિંહ ઝાલા ચેરપર્સન શ્રી ૯૮૯૮૬૦૦૮૬૦
બચુભાઈ નાનુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૪૮૨૦૯૫
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૨૯૦૮૬
રંજનબેન હેમુભાઈ રોજાસરા સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૭૦૦૭૯૯
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ગીતાબેન કમલેશભાઈ મકવાણા ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૦૪૧૯૫૯૬૬ / ૭૮૧૭૮૦૦૭૮૬
વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
શંકરભાઈ ગાંડાભાઈ સિંધવ સભ્યશ્રી ૯૧૫૭૨૨૦૯૫૪ / ૭૮૬૭૦૫૬૦૦૭
ધર્મેન્દ્રલાલ મુળજીભાઈ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
જામાભાઈ મોતીભાઈ ગરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૨૭૮૪૦૮
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
હંસાબેન મનીષભાઈ નદિયાણીયા ચેરપર્સન શ્રી ૯૮૨૫૫૧૭૧૭૬ / ૮૪૦૧૭૫૨૬૭૮
રમીલાબેન ચેતનબેન કાલીયા સભ્યશ્રી ૯૯૧૩૩૫૫૬૯૨ / ૮૪૦૧૫૫૫૩૦૦
શીવાનીબા સીઘ્ધરાજસિંહ ઝાલા સભ્યશ્રી ૯૮૯૮૬૦૦૮૬૦
દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૮૩૪૦૧૪
જશુબેન અણદાભાઈ સોરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૦૮૧૪૬૨૪૪
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
રંજનબેન ધરમશીભાઈ નંદાસીયા ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૭૮૮૪૨૪૨૨
પુર્વીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
ઉર્મીબેન માધવભાઈ ત્રિવેદી સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૦૯૧૯૦૬
કૈલાશબેન દિપકભાઈ ડાબેચા સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૩૧૨૨૬૫ / ૮૨૩૮૯૩૩૬૭૧
ગીતાબેન કમલેશભાઈ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૧૯૫૯૬૬ / ૭૮૧૭૮૦૦૭૮૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
રમીલાબેન ચેતનકુમાર કાલીયા ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૧૩૩૫૫૬૯૨
જશુબેન અણદાભાઈ સોરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૦૮૧૪૬૨૪૪
ચંદ્રીકાબેન રૂપસીંગ સાવડીયા સભ્યશ્રી ૯૭૨૪૧૫૩૩૪૫
શંકરભાઈ ગાંડાભાઈ સીંધવ સભ્યશ્રી ૯૧૫૭૨૨૦૯૫૪ / ૭૫૬૭૦૫૬૦૦૭
ભાસ્કરભાઈ મનહરલાલ દવે સભ્યશ્રી ૯૬૩૮૯૩૭૧૭૧
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ પરમાર ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૨૫૮૩૪૦૧૪
પુર્વીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
ગીતાબેન કમલેશભાઈ મકવાણા સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૧૯૫૯૬૬ / ૭૮૧૭૮૦૦૭૮૬
રંજનબેન હેમુભાઈ રોજાસરા સભ્યશ્રી ૯૯૦૯૭૦૦૭૯૯
લીલાબેન ચંદુભાઈ પાટડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૯૩૫૭૯૦
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
પુર્વીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
પ્રીયંકાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૯૨૭
લીલાબેન ચંદુભાઈ પાટડીયા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૯૩૫૭૯૦
રંજનબેન ધરમશીભાઈ નંદાસીયા સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૮૪૨૪૨૨
વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
શંકરભાઈ ગાંડાભાઈ સિંધવ ચેરમેન શ્રી ૯૧૫૭૨૨૦૯૫૪
ધર્મેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
બચુભાઈ નાનુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૨૫૪૮૨૦૯૫
ભાસ્કરભાઈ મનહરલાલ દવે સભ્યશ્રી ૯૬૩૮૯૩૭૧૭૧
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ચંદ્રીકાબેન રૂપસિંહ સાવડીયા ચેરપર્સન શ્રી ૯૭૨૪૧૫૩૩૪૫
જશુબેન ભુપતભાઈ ધોપાળ સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૬૧૬૩૪૬
જશુબેન અણદાભાઈ સોરીયા સભ્યશ્રી ૯૪૦૮૧૪૬૨૪૪
હંસાબેન મનીષભાઈ નંદાસણીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૫૧૭૧૭૬ / ૮૪૦૧૭૫૨૬૭૮
વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
લીલાબેન ચંદુભાઈ પાટડીયા ચેરપર્સન શ્રી ૯૮૭૯૯૩૫૭૯૦
વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
રમીલાબેન ચેતનકુમાર કાલીયા સભ્યશ્રી ૯૯૧૩૩૫૫૬૯૨ / ૮૪૦૧૫૫૫૩૦૦
રંજનબેન ધરમશીભાઈ નંદાસીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૫૧૭૧૭૬ / ૮૪૦૧૭૫૨૬૭૮
પૂર્વીબેન પ્રશાંતભાઈ પરમાર સભ્યશ્રી ૯૯૦૪૩૫૧૫૧૮
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
ધર્મેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ દોશી ચેરમેન શ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
બીપીનભાઈ જીવણભાઈ ખાંભલા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૦૫૬
પ્રીયંકાબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૩૦૯૨૭
ભાસ્કરભાઈ મનહરલાલ દવે સભ્યશ્રી ૯૬૩૮૯૩૭૧૭૧
ડો. ઉર્મીબેન માધવભાઈ ત્રિવેદી સભ્યશ્રી ૯૭૨૫૦૯૧૯૦૬
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
કૈલાશબેન દીપકભાઈ ડાબેચા ચેરપર્સન શ્રી ૯૭૨૪૩૧૨૨૬૫ / ૮૨૩૮૯૩૩૬૭૧
કમલેશકુમાર મનહરલાલ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૧૫૨૬૦૪
અશોકસિંહ લાલુભા પરમાર સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૨૩૬૯૯૯
ડો. સિઘ્ધેશ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭
ધર્મેન્દ્રભાઈ મુળજીભાઈ દોશી સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૮૯૯૭૦૩
અ.નં. સભ્યનું નામ હોદ્દો ફોન નં.
રંજનબેન હેમુભાઈ રોજાસરા ચેરપર્સન શ્રી ૯૯૦૯૭૦૦૭૯૯
વસંતબેન બાબુભાઈ વેગડ સભ્યશ્રી ૯૯૭૮૫૫૧૬૭૭
જામાભાઈ મોતીભાઈ ગરીયા સભ્યશ્રી ૯૮૨૫૨૭૮૪૦૮
જશુભા સજુભા ઝાલા સભ્યશ્રી ૯૪૨૬૨૧૩૧૪૧
ડો.સિદ્ધેશભાઈ રમેશચંદ્ર વોરા સભ્યશ્રી ૯૮૭૯૮૭૭૯૩૭