વાડી / પાર્ટી પ્લોટ

STD Code: 02752

વાડી/પાર્ટી પ્લોટ નું નામ ફોન નંબર
ઔદિચ્ય બ્રહમ સમાજ ૨૨૭૮૫૫
લુહાર સુથાર વાડી (જો.નગર) ૨૪૧૧૯૬
કાઠીયાવાડ લુહાર સુથાર મંડળ ૨૨૧૯૦૮
સમસ્ત લોહાણા મહાજન વાડી ૨૩૬૩૦૦
સ્થાનકવાસી વાડી(ભારત સો.) ૨૨૩૩૦૨
સુરેખા જૈન વાડી ૨૨૨૮૪૫
સોહમ પાર્ટી પ્લો‍ટ ૯૪૨૭૬૬૫૨૩૭/૯૪૨૭૬૬૫૨૨૮
વાળંદજ્ઞાતિની વાડી ૯૯૭૯૩૮૨૧૨૫
જી.આઇ.ડી.સી. હોલ ૨૪૦૩૭૬
મંગલભુવન ૨૪૩૭૭૬
ભાગ્યશ્રી પાર્ટી પ્લોટ ૯૮૭૯૩૪૦૦૪૦
સ્થાનકવાસી વાડી (વઢવાણ) ૨૪૧૭૨૯
સ્ટા૨વાડી ૯૪૨૬૪૫૫૩૯૧
મોઢવણીક વાડી(સુતારગલી) ૨૨૨૧૬૫
ઝાલાવાડી સઇ સુથાર વાડી ૨૨૦૫૬૬
ખલ્યા૫ણી મેરેજ હોલ ૯૩૭૭૯૫૦૫૫૫
સોનીની વાડી ૨૫૩૨૫૩
પ્રજાપતિ જ્ઞાતિ વાડી (જો.નગર) ૨૨૦૬૦૮
ધનજી લાલચંદ સ્થા. જૈન સંધ ૨૪૧૯૬૫