પ્રમુખશ્રીની યાદી વર્ષ : ૧૮૪૮ થી ૨૦૨૩

અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
શ્રી છોટાલાલ પી. ઓઝા ૧૯૪૮ - ૧૯૪૯
શ્રી મગનલાલ લેહરાભાઈ ૧૯૪૯ - ૧૯૫૧
શ્રી ચુનીલાલ ઉમેદચંદ શાહ ૧૯૫૧ - ૧૯૫૩
શ્રી હિંમતલાલ એમ. ૫ટેલ ૧૯૫૩ - ૧૯૫૪
શ્રી અનો૫ચંદ એમ. શાહ ૧૯૫૪ - ૧૯૫૬
શ્રી અનો૫ચંદ એમ. શાહ ૧૯૫૭ - ૧૯૬૨
શ્રી અનો૫ચંદ એમ. શાહ ૧૯૬૨ - ૧૯૬૩
શ્રી કાંતીલાલ આર. શાહ ૧૯૬૩ - ૧૯૬૭
શ્રી મનુભાઈ ડી. શાહ ૧૯૬૭ - ૧૯૬૯
૧૦ શ્રી પ્રવિણભાઈ કે. મહેતા ૧૯૬૯ - ૧૯૭૦
૧૧ શ્રી મનુભાઈ ડી. શાહ ૧૯૭૦ - ૧૯૭૨
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૧ર શ્રી રમણીકભાઈ આર. શાહ ૧૯૭૨ - ૧૯૭૪
૧૩ શ્રી પ્રવીણચંન્દ્ર વી. દોશી ૧૯૭૪ - ૧૯૭૫
૧૪ શ્રી જુવાનસિંહ જીલુભા ૫રમાર ૧૯૭૫ - ૧૯૭૬
૧પ શ્રી રમણીકભાઈ આર. શાહ ૧૯૭૭ - ૧૯૮૨
૧૬ શ્રી રમેશભાઈ ટી. શાહ ૧૯૮૨ - ૧૯૮૩
૧૭ શ્રી રણજીતસિંહ જે. ઝાલા ૧૯૮૩ - ૧૯૮૮
૧૮ શ્રી રમેશભાઈ ટી. શાહ ૧૯૮૮ - ૧૯૯૧
૧૯ શ્રી સજુભા લખુભા ઝાલા ૧૯૯૧ - ૧૯૯૩
૨૦ શ્રી શૈલાબેન જી. ભટૃ ૧૯૯૬ - ૧૯૯૭
૨૧ શ્રી રમેશભાઈ ટી. શાહ ૧૯૯૭ - ૧૯૯૮
૨૨ શ્રી રસીલાબેન ડી. ૫રમાર ૧૯૯૮ - ૧૯૯૯
અ.નં. પ્રમુખશ્રીનું નામ ફરજનો સમયગાળો
૨૩ શ્રી રમેશભાઈ ટી. શાહ ૧૯૯૯ - ૨૦૦૦
૨૪ શ્રી ભુ૫તસિંહ કે. રાઠોડ ૨૦૦૦ - ૨૦૦૧
૨૫ શ્રી નીલેશભાઈ સી. શેઠ ૨૦૦૩ - ૨૦૦૫
૨૬ શ્રી હીનાબેન ડી. ગાંધી ૨૦૦૫ - ૨૦૦૮
૨૭ શ્રી જસુભાઈ સજુભા ઝાલા ૨૦૦૮ - ૨૦૧૦
૨૮ શ્રી પ્રભુદાસ ડી. રાઠોડ ૨૦૧૦ - ૨૦૧૩
૨૯ શ્રી વિપીનભાઈ વી. ટોળીયા ૨૦૧૩ - ૨૦૧૫
૩૦ શ્રી શીલાબા બી. ઝાલા ૨૦૧૫ - ૨૦૧૮
૩૧ શ્રી વીપીનભાઇ વી. ટોળીયા ૨૦૧૮ - ર૧/૦૬/ર૦ર૦
૩૨ વહીવટદારશ્રી અનીલકુમાર ગૌસ્વામી રર/૦૬/ર૦ર૦ - ૧૫/૦૩/ર૦ર૧
૩૩ શ્રી વિરેન્દ્રભાઇ આચાર્ય ૧૬/૦૩/ર૦ર૧ - ૧૫-૦૯-૨૦૨૩
૩૪ શ્રીમતી જીજ્ઞાબેન એસ. પંડ્યા ૧૬-૦૯-૨૦૨૩ થી