સુરેન્દ્રનગર સરકારી કચેરીઓની યાદી

અ.નં. નામ હોદ્દો ફોન નંબર
શ્રી એમ. ડી. બડીયાવદરા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર સુરેન્દ્રનગર ૭૩૮૩૧૪૮૬૩૩
શ્રી સંજયભાઈ પરમાર ડેપો મેનેજર (એસ. ટી) ૨૨૧૧૫૨, ૨૨૦૭૪૫
શ્રી આર. વી. ડામોર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર/સબ ઇન્સ્પેક્ટર ૯૮૨૫૬૧૦૮૫૦
શ્રી. ઈ.ચા.એસ.જી.પરીખ ડે. એન્જિનિયર(સિંચાઈ) ૯૪૨૭૫૫૨૨૬૬
શ્રી. ઈ.ચા.એમ. એન. રાણા તાલુકા વિકાસ અધિકારી, વઢવાણ ૯૮૨૫૭૬૬૫૮૮
શ્રી પી જે રાણા હેડ પોસ્ટ માસ્તર ૯૪૨૬૪૫૫૨૩૪