ચીફઓફીસરશ્રી ની યાદી

અ.નં. ચીફઓફીસરશ્રીનું નામ સમયગાળો
શ્રી સુરેશકુમાર જે. શેઠ ૧૯૯૦ - ર૦૦૧
શ્રી જશવંતલાલ સી. ધોરાવાલા ર૦૦૧ - ૯/૦૬/ર૦૦૫
શ્રી ૫રેશભાઈ આર. અમીન ૧/૦૮/ર૦૦૫ - ૧૬/૦૯/ર૦૦૬
શ્રી કાંતિલાલ એસ. મેણાત રર/૦ર/ર૦૦૭ - ૧૫/૦૪/ર૦૦૮
શ્રી મનોજકુમાર કે. પાટડીયા ૧૫/૦૪/ર૦૦૮ - ર૭/૦૮/ર૦૧૦
શ્રી કેતનભાઈ એમ.વાનાણી ૧૩/૦૯/ર૦૧૦ - ૦૫/૧૧/ર૦૧૪
શ્રી નરેશભાઈ આર. ૫ટેલ ૦૫/૧૧/ર૦૧૪ - ૦૯/૦ર/ર૦૧૬
શ્રી ગીરીશભાઈ આર. સરૈયા ૦૯/૦ર/ર૦૧૬ - ૧૬/૧૦/૨૦૧૭
શ્રી દર્શનસિંહ કે. ચાવડા ૧૬/૧૦/૨૦૧૭ - ૧૪/૦૬/૨૦૧૮
૧૦ શ્રી અમીતકુમાર એ. પંડયા ૧૪/૦૬/૨૦૧૮ - ૩૦/૧૦/૨૦૧૮
૧૧ શ્રી વશરામભાઇ બી. રાવળ ૩૦/૧૦/૨૦૧૮ - ૪/૦૨/૨૦૧૯
૧ર શ્રી સંજયભાઇ પંડયા ૦૪/૦૨/૨૦૧૯