નગરપાલિકાના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.

શ્રી સંજયભાઇ પંડયા

ચીફ ઓફીસરશ્રી

શ્રી વિપીનભાઇ વી.ટોલીયા

પ્રમુખશ્રી

શ્રી જીજ્ઞાબેન એસ.પંડયા

ઉપપ્રમુખશ્રી