નગરપાલિકાના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.

શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ શંકરલાલ આચાર્ય

પ્રમુખશ્રી

શ્રીમતિ ઝંખનાબેન નિખીલકુમાર ચાંપાનેરી

ઉપપ્રમુખશ્રી

શ્રી સાગર આર. રાડીયા

ચીફ ઓફીસરશ્રી