નગરપાલિકાના હાલ માં કાર્યરત અધિકારી શ્રી.

શ્રી સાગરકુમાર આર રાડીયા

ચીફ ઓફીસરશ્રી