નગરપાલિકા ઇ-ગવર્નન્સ

     સુરેન્દ્રનગર-દૂધરેજ-વઢવાણ નગરપાલિકા એ જિલ્લા ના મુખ્ય મથક પર આવેલી "અ" વર્ગની નગરપાલિકા છે. જેમાં વર્ષ - ર૦૦૫ માં શહેરી વિકાસ મંત્રીશ્રીના હસ્તે ઇ-ગવર્નન્સનું લોન્ચીંગ કરેલ હતું. જેમાં નાગરીકોને પુરી પાડવામાં આવતી મહત્તમ સેવાઓને કોમ્યુટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ.જેની વિગત નીચે મુજબ છે.


    ત્યારબાદ સરકારશ્રી તરફથી વ્યવસાય વેરાની કામગીરી નગરપાલિકાને સોંપવામાં આવી જેની કામગીરી પણ શરૂઆતથી જ કોમ્યુરટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ. આમ નગરપાલિકાના તમામ વેરા કોમ્યુટરાઇઝ થયેલ છે.


  • ૧) પ્રોપર્ટીટેક્ષ
  • (ર) શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશસમેન્ટ
  • (૩) જન્મ-મરણ
  • (૪) લગ્ન નોંધણી
  • (પ) પાણી કર
  • (૬) નગરપાલિકા એસ્ટેટ મેનેજમેન્ટ

    ત્યારબાદ સરકારશ્રી તરફથી વ્યવસાય વેરાની કામગીરી નગરપાલિકાને સોંપવામાં આવી જેની કામગીરી પણ શરૂઆતથી જ કોમ્યુટરાઇઝડ કરવામાં આવેલ. આમ નગરપાલિકાના તમામ વેરા કોમ્યુટરાઇઝ થયેલ છે.


    હાલ સરકારશ્રીની પારદર્શક વહીવટની નીતિના કારણે ગુજરાતની તમામ નગરપાલિકાઓતથા મહાનગરપાલિકાઓને એક છતનીચે લાવવા માટે ઇ-નગર નામનું પોર્ટલ બનાવેલ છે. જેમાં નગરપાલિકાના તમામ ટેક્ષ તથા ફરીયાદોને આવરી લીધેલ છે. જેમાં સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ નગરપાલિકા દ્વારા હાલ શોપ્સ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ, પ્રોફેશનલ ટેક્ષ, લગ્ન નોંધણી તથા ફરીયાદની કામગીરી ઇ-નગરમાં ચાલુ કરવામાં આવેલ છે. ટુંક સમયમાં જ પાણી કર, પ્રોપર્ટી ટેક્ષ તથા એસ્ટેસટની કામગીરી પણ ઇ-નગર પોર્ટલ ઉપર ઓનલાઇન ચાલુ કરવામાં આવશે.


    નગરપાલિકા દ્વારા વેબસાઇટ બનાવેલ છે. જેમાં નગરપાલિકાની તમામ માહિતિ, તમામ પ્રકારના ફોર્મસ, બજેટ વિગેરેની માહીતી મુકવામાં આવેલ છે. તથા નગરપાલિકા દ્વારા મોબાઇલ એપ. બનાવેલ છે. જેમાં ફરીયાદ, તમામ ટેક્ષની માહીતી જાહેર જનતા એપ મોબાઇલમાં ડાઉનલોડ કરી જોઇ શકે છે. જેની માહીતી નીચે મુજબ છે.

Play store > " M-Governance " app download કરવાની રહે છે.     ત્યાર બાદ તેમાં માંગેલ માહીતી આપી Sign up થવાનું રહે છે. ત્યાર બાદ સુરેન્દ્રનગર શહેર સીલેકટ કરી તમારે જોઇતી માહીતી એપમાંથી મેળવવાની રહે છે.