છેલ્લાદ ઘણા વર્ષોથી સુરેન્દ્રનગર એજયુકેશન હબ બની ગયેલ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં ખૂબ નામાંકિત સ્કુાલો, હાઇસ્કુલો તથા કોલેજો આવેલ છે. બહારગામથી પણ વિદ્યાર્થીઓ સુરેન્દ્રનગરમાં અભ્યાસ કરવા આવે છે.

તથા તેઓને રહેવા માટે પણ બોર્ડીંગ/હોસ્ટેલની સુવિધા પણ વ્યા્જબી દરે ઉપલબ્ધ છે. સુરેન્દ્રનગરમાં આવેલ સ્કુોલો/હાઇસ્કુલો તથા કોલેજોની ઉપલબ્ધ‍ માહિતિ નીચે મુજબ છે.

સ્કુલ /કોલેજ / બોર્ડીંગ/હોસ્ટેલની વિગત

શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
અલ્ટ્રા૫ વિઝન એકેડેમી ૨૨૩૩૪૧/૨/૩/૪
અંધ વિદ્યાલય ૨૨૨૧૩૨
અજરામર વિદ્યાલય ૬૫૩૪૬૩
એકલવ્ય વિદ્યાલય ૯૭૨૫૫૦૫૮૦૮
અંકુર વિદ્યાલય ૨૨૦૩૪૪
અમૃતા વિદ્યાલય ૨૨૭૯૭૬
બહેરા મુંગા શાળા ૨૨૦૬૪૦
બટરફલાય સ્કુલ ૨૫૬૮૫૫/૯૪૨૭૨૧૬૨૧૫
બચપન ૨૩૩૮૮૦/૨૩૨૫૪૬
બેબીલેન્ડ પ્લે હાઉસ ૨૩૦૨૫૬
સી.પી.ઓઝા શારદા મંદીર ૨૨૧૬૦૬
સી.યુ.શાહ પ્રાયમરી ૨૪૩૭૧૨/૨૪૩૭૨૮
સી.યુ.શાહ વિદ્યાલય(દુધરેજ રોડ) ૨૨૪૮૦૬
સી.યુ.શાહ મેડીકલ કોલેજ ૩૦૪૦૦૦/૧
દર્શન વિદ્યાલય-૧ ૨૨૧૩૩૩
શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
દર્શન વિદ્યાલય-ર ૮૪૭૮૦૩૭૮૯૪
ડાયમંડ સ્કુાલ ૨૩૦૩૮૧
ડી.એન.ટી. જોરાવરનગર ૨૨૨૭૮૨
ડો. આંબેડકર યુનિ. ૨૪૦૦૮૦
દયામયી માતા ઇંગ્લીશ સ્કુલ ૨૮૫૪૩૩
દયામયી માતા ચર્ચ ૨૩૧૦૮૩
બહેરા મુંગા શાળા ૨૨૦૬૪૦
યુરો કિડસ ૨૨૨૭૭૭/૯૮૭૫૬૯૩૨૦૦
ગીતા શિશુ મંદિર ૨૨૪૩૬૪
આઇ.ટી.આઇ. ૨૨૨૬૮૪
જે.એન.વી. હાઇસ્કુ્લ ૨૨૦૧૩૨
જોબ કેરીયર એકેડેમી ૯૮૭૯૫૪૩૫૫૫
સંસ્કાર તિર્થ સ્કુલ ૨૯૩૧૦૧
રચના વિદ્યાલય ૯૮૭૯૮૩૭૨૮૪
રેઇનબો એકેડેમી ૨૪૩૪૫૫
શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
સ્વામિ વિવેકાનંદ ૯૮૨૪૮૮૮૯૨૪
સનસાઇન સ્કુલ ૨૯૧૨૫૯
સંકલ્પ વિદ્યાલય ૨૨૨૨૯૮/૯૮૯૮૪૦૫૫૧૧
સવા શાળા ૨૨૦૭૪૭
છાનવાલ કોચીંગ ઇન્ટી ૯૮૨૫૫૬૪૯૬૮
કે.પી. બોયઝ ૨૨૩૩૧૩
કે.પી. ગર્લ્સ ૨૨૩૩૧૪
કોઠારી કાલમંદીર ૨૨૧૪૧૨
સવિતાબેન પ્રાયમરી સ્કુ૫લ જો.નગર ૨૨૦૭૪૭
લોકવિદ્યાલય (રાજકોટ રોડ) ૨૮૩૪૨૫
લીટલસ્ટાર ૯૮૨૫૮૦૨૩૪૦
મેગ્નશ એજ્યુકેશન ૮૪૬૯૦૮૫૬૯૦
માનવમંદીર ૨૨૦૮૧૪
એન.ટી.એમ. હાઇસ્કુ્લ ૨૮૫૬૪૭
એન.ડી.આર. ન્યુ. ઇંગ્લીશ હાઇસ્કુલ ૨૨૧૨૮૨
શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
પી.જી.એન.એમ.એસ. ગર્લ્સ સ્કુલ ૨૨૧૭૮૩
પ્રગતિ બાલમંદીર ૨૮૨૭૯૭
પ્રૌઢ શિક્ષણ ૨૮૩૫૧૫
આર.પી.પી. સ્કુ.લ ૨૨૨૭૮૪
સનરાઇઝ સ્કુલ ૨૫૫૩૧૪
સ્વસ્તીક સ્કુ.લ ૩૨૧૧૭૪/૯૮૯૮૩૧૭૦૭૧
સરસ્વતી વિદ્યાલય ૨૩૨૬૪૪/૨૨૨૭૪૪
સિધ્ધાર્થ એજયુકેશન ૨૪૧૫૫૮
સરદાર પટેલ વિદ્યાલય ૨૨૨૭૪૪/૬૪૪
સનફલાવર ૨૩૭૬૨૫/૨૩૩૬૩૪
એસ.વી. વિદ્યાલય ૯૪૨૯૬૪૬૭૦૦
નુતન સાયન્સવ સ્કુલ ૨૯૪૪૪૨/૨૩૧૭૭૭
સ્વામી વિવેકાનંદ કોલેજ ૬૫૫૫૦૫
સ્વામીનારાયણ ભુવન ૨૩૦૪૮૩
સેતુ પ્લે હાઉસ ૯૮૨૫૩૭૯૩૭૪
શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
શારદા ગીતા વિદ્યાલય ૨૨૦૦૧૨
એસ.એન. વિદ્યાલય ૨૩૪૭૭૭/૨૯૦૭૭૭
વિકાસ ગર્લ્સ/ સ્કુલ ૨૮૨૮૮૨
વિકાસ વિદ્યાલય છાત્રાલય ૨૪૩૫૫૧
વિનાયક સ્કુલ ૯૪૨૭૬૫૩૩૮૦
વનવર્લ્ડ સ્કુાલ ૮૮૬૬૫૮૬૫૦૩
જિલ્લા શિક્ષણ તાલીમ ભવન ૨૨૩૧૭૦
જ્ઞાનસેતુ વિદ્યાલય ૨૨૨૭૩૬
ઝલક બાલમંદીર ૨૩૩૬૦૦
જી.બી. પરમાર કોલેજ ૬૫૧૫૩૬
એમ.પી. શાહ આર્ટસ કોલેજ ૨૨૦૩૮૨
એમ.પી.શાહ કોમર્સ કોલેજ ૨૪૧૨૦૩
મૈત્રી વિદ્યાપીય બી.એડ કોલેજ ૨૨૫૫૩૯
ત્રિમૂર્તિ સ્કુલલ ૨૩૮૦૨૫
તિરૂપતિ વિદ્યાલય ૬૫૫૫૨૬/૨૩૨૨૨૬
શૈક્ષણિક સંસ્થાની યાદી ફોન નંબર
તિરૂપતિ વિદ્યાલય (દાળમીલ રોડ) ૨૮૫૨૨૬
યુ.સી. માસ કીડ્સ ૯૪૨૭૬૬૩૮૪૧
યુરોકીડ્સ ૨૨૨૭૭૭/૨૨૧૬૯૯
પ્રીપીટીસી. કોલેજ (માનવમંદીર) ૨૨૪૨૮૯
લો કોલેજ ૨૨૩૧૦૧
બી.એઙ મહિલા કોલેજ ૨૨૨૫૮૨
ફાઇન આર્ટસ કોલેજ ૨૨૫૯૩૦
પોલીટેકનીક કોલેજ ૨૪૩૪૯૪
ટી.ટી.સી. મહિલા અદ્યામંદીર ૨૨૨૧૪૦
બી.બી.એ. કોલેજ ૨૪૩૭૧૨
વર્ધમાનભારતી એન્જીક. કોલેજ ૨૪૩૮૦૦
હોમસાયન્સલ કોલેજ ૨૨૩૨૯૧
હિરામોહન વિદ્યાલય ૨૩૮૫૬૩
મેડીકલ કોલેજ ૨૨૦૧૪૪
પ્રગતિ મંડળ ૨૩૭૩૦૮
જ્ઞાનસેતુ વિદ્યાલય ૯૯૭૪૦૧૫૭૯૫
વિનાયક પ્રાથમીક સ્કુલ ૨૫૬૫૭૮
વિકાસ વિદ્યાલય ૨૪૨૪૯૧/૨૪૨૫૯૨
કલરવ બાલમંદીર ૨૩૪૬૧૦
હોસ્ટેલની યાદી ફોન નંબર
અક્ષર વિદ્યાર્થી ભુવન ૩૨૬૩૫૩
ઇન્દ્રવસિંહ રાજપુત બોર્ડીંગ ૨૪૧૮૮૯
કારડીયા રાજપુત બોર્ડીંગ ૨૨૧૪૩૭
કારડીયા કન્યા વિદ્યાલય ૨૪૨૩૭૩
માનસિંહ ગરાસીયા બોર્ડીંગ ૨૨૬૬૯૦
રબારી છાત્રાલય ૨૨૨૩૫૬
કડવા પાટીદાર છાત્રાલય ૨૨૨૩૧૩
ક્રિષ્ના હોસ્ટેલ ૯૮૭૯૮૨૪૨૩૨
લેઉવા પાટીદાર છાત્રાલય ૨૨૨૩૧૩
ગવર્નમેન્ટ લેડીઝ હોસ્ટેરલ ૨૪૧૨૧૪
હેપ્પી૨ હોમ (ગર્લ્સ) ૩૨૧૯૫૨
શાહ પાનાચંદૃ જૈન વિદ્યાર્થી ભવન ૨૨૦૫૭૨
સૌરાષ્ટ્ર હોસ્ટેલ ૨૩૦૮૮૮/૯૮૨૫૨૮૫૨૪૯
વર્કીંગ વુમન હોસ્ટેલ ૨૨૨૯૫૯
નાડોદા રાજપૂત બોર્ડીંગ ૨૨૦૩૩૬
સતવારા બોર્ડીંગ ૨૨૩૩૭૪
સ્વા. ગુરૂકુળ, સુ.નગર ૨૩૦૪૮૩
તળપદા કોળી પટેલ સમાજ ૨૨૫૨૪૬
પ્રજાપતિ બોર્ડીંગ ૨૩૮૬૦૮
જય સ્વામિનારાયણ હોસ્ટેલ ૯૯૭૯૦૦૧૫૫૫