ઇમરજન્સી ફોન નંબર્સ

STD Code: 02752

ફોન નંબર
આગ/એમ્યુલન્સ ૧૦૧/૨૮૨૨૫૦
આગ/એમ્યુલન્સ (વઢવાણ) ૨૪૧૧૯૬
એમ્બુલન્સ (કન્ઝ‍યુમર ગૃપ) ૨૨૦૮૭૨
એનીમલ હેલ્પ્લાઇન ૯૯૭૯૨૭૧૦૦૦
માહિતિ ખાતું ૨૮૨૨૫૩/૨૮૫૫૫૦
એસ.ટી. પુછપરછ ૨૨૦૭૪૫/૨૨૧૧૫૨
રેલ્વે પુછપરછ ૧૩૫/૨૨૦૭૫૦
વિદ્યુત ખરાબી (જો.નગર) ૨૨૦૦૯૧
વિદ્યુત ખરાબી (વઢવાણ) ૨૪૩૯૬૦
વિદ્યુત ખરાબી (સુ.નગર) ૨૨૦૪૫૦
જિલ્લાત કલેકટર ૨૮૨૨૦૦
ફોન ખરાબી ૧૯૮
લોકલ ઇન્કરવાયરી ૧૯૭
ગાંધી હોસ્પી‍ટલ ૨૨૨૦૫૨/૨૨૨૫૫૩
સી.જે. હોસ્પીટલ ૨૨૦૨૯૯/૨૨૦૪૮૨
નગરપાલિકા કમ્લેઇન ૨૮૨૬૩૯
સેલ્સ ટેક્ષ ઓફીસ ૨૮૨૮૦૨
ઇન્કમટેક્ષ ઓફીસ ૨૮૫૧૧૨/૨૮૫૧૨૧
એલ.આઇ.સી ૨૮૨૦૫૭/૨૮૨૩૮૪

STD Code: 02752

ફોન નંબર
ચીફ ઓફીસર(સુરેન્દ્રનગર) ૨૮૨૮૫૮
ડી.એસ.પી. ૨૮૨૧૦૦
ડી.વાય.એસ.પી.(સુ.નગર) ૨૮૫૧૦૦
ડી.વાય.એસ.પી.(મુખ્ય) ૨૮૫૬૦૦
આંબેડકર પોલીસ ચોકી ૨૩૮૧૩૩
સુરેન્દ્રનગર પોલીસ (સીટી) ૨૮૫૧૦૩
એસ.પી. કચેરી ૨૮૪૫૦૫
સુ.નગર પોલીસ સ્ટેશન ૨૮૫૧૦૩
જોરાવરનગર પોલીસ સ્ટેશન ૨૩૫૧૦૬
વઢવાણ પોલીસ ૨૪૩૯૧૭
રેલ્વે પોલીસ ૨૨૨૭૫૦
પોલીસ કન્ટ્રોલ ૧૦૦/૨૮૨૪૫૨
એન્ટી કરપ્શન બ્યુરો ૧૦૦/૨૮૨૪૫૨
સી.આઇ.ડી.(આઇ.બી.) ૨૮૫૩૮૭
સર્કલ પોલીસ ઇન્સ્પેકટર ૨૮૫૧૦૫
એન.સી.સી. ૨૨૨૭૫૧
જેલ ૨૮૨૯૦૧
આર.ટી.ઓ. ૨૮૫૬૩૪
પી.આઇ.એલ.સી.બી. ૨૮૩૮૩૩
પી.એસ.આઇ.(રોમીયો સ્કવોર્ડ) ૨૮૪૦૦૬