કાર્યરત વિભાગો ની યાદી

 • વહીવટી વિભાગ
 • મિલકતવેરા વિભાગ
 • પી.ડબ્લ્યુ ડી. વિભાગ
 • દબાણ વિભાગ
 • શોપ એન્ડ એસ્ટાબ્લીશમેન્ટ વિભાગ
 • ફુડ વિભાગ
 • ટાઉન પ્લાનિંગ વિભાગ
 • ડ્રેનેજ વિભાગ
 • વ્યવસાય વેરા વિભાગ
 • સેનીટેશન વિભાગ
 • જન્મ-મરણ વિભાગ
 • બાંધકામ વિભાગ
 • લાઈટ વિભાગ
 • વાહન વિભાગ
 • સ્ટોર વિભાગ
 • એસ.ડબ્લ્યુ.એમ.વિભાગ
 • જકાત વિભાગ
 • હિસાબી વિભાગ
 • પાણી પુરવઠા વિભાગ
 • આરોગ્‍ય વિભાગ