નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવેલ સભ્યશ્રી ની યાદી

અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
વિપીનભાઇ વી. ટોળીયા પ્રમુખશ્રી
જીજ્ઞાબેન એસ. પંડ્યા ઉપપ્રમુખશ્રી
અનીતાબેન ડી.સોલંકી સદસ્યશ્રી
શોભનાબેન એમ.ગોવીંદીયા સદસ્યશ્રી
મલાભાઇ એમ.ગરીયા સદસ્યશ્રી
મહેબુબખાન સી.મલેક સદસ્યશ્રી
પુર્વીબેન પી. પરમાર સદસ્યશ્રી
જશુબેન બી.ધોપાળ સદસ્યશ્રી
જામાભાઇ એમ.ગરીયા સદસ્યશ્રી
૧૦ પ્રવિણભાઇ એસ. ચૌહાણ સદસ્યશ્રી
૧૧ રંજનબેન ડી.નંદાસીયા સદસ્યશ્રી
૧૨ ડો. સિધ્ધેશ આર.વોરા સદસ્યશ્રી
૧૩ લાલાભાઇ એમ.મોરી સદસ્યશ્રી
૧૪ ચંદ્રીકાબેન આર.સાવડીયા સદસ્યશ્રી
૧૫ હંસાબેન એમ. નંદીયાણીયા સદસ્યશ્રી
૧૬ ધર્મેન્દ્રભાઇ એમ.દોશી સદસ્યશ્રી
૧૭ પ્રિયંકાબેન એમ.પટેલ સદસ્યશ્રી
૧૮ રમીલાબેન સી.કાલીયા સદસ્યશ્રી
૧૯ અશોકસિંહ એલ.પરમાર સદસ્યશ્રી
૨૦ બીપીનભાઇ જે.ખાંભલા સદસ્યશ્રી
૨૧ શાંતુબેન એલ.પરમાર સદસ્યશ્રી
૨૨ મરીયમબેન આઇ.મમાણી સદસ્યશ્રી
૨૩ ગૌતમભાઇ એમ.પરમાર સદસ્યશ્રી
૨૪ હાસમભાઇ એમ.જામ સદસ્યશ્રી
૨૫ શીવાનીબા એસ.ઝાલા સદસ્યશ્રી
૨૬ જશુબેન એ.સોરીયા સદસ્યશ્રી
૨૭ કમલેશકુમાર ડી.ડાબેચા સદસ્યશ્રી
૨૮ ભાસ્કરભાઇ એમ.દવે સદસ્યશ્રી
૨૯ કૈલાશબેન ડી. ડાબેચા સદસ્યશ્રી
૩૦ રંજનબેન એચ.રોજાસરા સદસ્યશ્રી
૩૧ જસુભા એસ.ઝાલા સદસ્યશ્રી
૩૨ શંકરભાઇ જી. સીંધવ સદસ્યશ્રી
૩૩ લક્ષ્મીબેન જી.ભડાણીયા સદસ્યશ્રી
૩૪ વસંતબેન બી.વેગડ સદસ્યશ્રી
૩૫ ચમનલાલ એન.ચાવડા સદસ્યશ્રી
૩૬ ભાવેશભાઇ આાર.પ્રજાપતી સદસ્યશ્રી
૩૭ ૧૦ દક્ષાબેન એલ.પરમાર સદસ્યશ્રી
૩૮ ૧૦ લીલાબેન સી.પાટડીયા સદસ્યશ્રી
૩૯ ૧૦ ઇશ્વરભાઇ એલ.વેગડ સદસ્યશ્રી
40 ૧૦ બચુભાઇ એન. વેગડ સદસ્યશ્રી
૪૧ ૧૧ ગીતાબેન કે.મકવાણા સદસ્યશ્રી
૪૨ ૧૧ ઉર્મીબેન એમ. ત્રીવેદી સદસ્યશ્રી
૪૩ ૧૧ પ્રેમજીભાઇ વી.ટુંડીયા સદસ્યશ્રી
૪૪ ૧૧ છેલાભાઇ એમ. મકવાણા સદસ્યશ્રી