નગરપાલિકામાં ફરજ બજાવેલ સભ્યશ્રીની યાદી

અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
શ્રીમતી જીજ્ઞાબેન સંજયભાઈ પંડ્યા
પ્રમુખશ્રી
૧૨
શ્રી પંકજભાઈ પ્રવિણચંદ્ર પરમાર
ઉ૫-પ્રમુખશ્રી
શ્રી કમુબેન વિનોદકુમાર પંડીત
સદસ્યશ્રી
શ્રીમતી હંસાબેન ચમનભાઈ ઉદેશા
સદસ્યશ્રી
શ્રી શંકરભાઈ ગાંડાભાઈ સિંધવ
સદસ્યશ્રી
શ્રી ભગીરથસિંહ જશુભા ઝાલા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી સ્વર્ણીમ જયંતી મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજના અંતર્ગત સમિતિ
શ્રીમતી હિનાબેન દિ૫કકુમાર ગાંધી
સદસ્યશ્રી
શ્રીમતી હંસાબેન કિશોરભાઈ વસવેલીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી અમૃત યોજના અંતર્ગત સમિતિ
શ્રી નીરવભાઈ અશ્વીનભાઈ દવે
સદસ્યશ્રી
૧૦
શ્રી જયદિ૫સિંહ રાજેન્દ્રસિંહ ઝાલા
સદસ્યશ્રી
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
૧૧
શ્રીમતી શીખાબેન કશય૫ભાઈ શુકલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી મોક્ષધામ ડેવલપ સમિતિ
૧૨
શ્રીમતી માલતીબેન રાજુભાઈ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સ્ત્રી પ્રવૃત્તિ સમિતિ
૧૩
શ્રી રવિન્દ્ર ભાઈ પ્રવિણભાઈ ચૌહાણ
સદસ્યશ્રી
૧૪
શ્રી હરેશભાઈ જામાભાઈ ગરીયા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી પાણી પુરવઠા સમિતિ
૧૫
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ શંકરલાલ આચાર્ય
સદસ્યશ્રી
૧૬
શ્રી મિલિન્દભાઈ પ્રવીણચંદ્ર કોઠારી
સદસ્યશ્રી
૧૭
શ્રીમતી રમીલાબેન ચેતનકુમાર કાલીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી ગેરેજ સમિતિ
૧૮
શ્રીમતી હંસાબેન મનિષભાઈ નદિયાણિયા
ચેરપર્સનશ્રી
ખુલ્લી અને ભૂગર્ભ ગટર યોજના સમિતિ
૧૯
શ્રી પારસભાઈ અરવિંદભાઈ ધ્રુવ
ચેરમેનશ્રી
શ્રી સ્નાનાગાર સમિતિ
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
૨૦
શ્રી રાજેશભાઈ હસમુખલાલ દોશી
ચેરમેનશ્રી
શ્રી કાનૂન સમિતિ
૨૧
શ્રીમતી શીલ્પાબેન રાકેશભાઈ રાઠોડ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી બગીચા વિકાસ સમિતિ
૨૨
શ્રીમતી ઉર્મિલાબેન ઈશ્વરભાઈ ૫ટેલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી ખરીદ સમિતિ
૨૩
શ્રી પરેશભાઈ એમ. કડીવાલ
સદસ્યશ્રી
૨૪
શ્રી મનહરસિંહ બહાદુરસિંહ રાણા
ચેરમેનશ્રી
શ્રી કારોબારી સમિતિ
૨૫
શ્રીમતિ નિશાબેન નરેશભાઈ કૈલા
સદસ્યશ્રી
૨૬
શ્રીમતિ પીન્ટુબેન જગદીશભાઈ અસાણીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સુવર્ણ જયંતી શહેરી રોજગાર યોજના સમિતિ
૨૭
શ્રી હરેશભાઈ કલ્યાણભાઈ યાદવ (જાદવ)
સદસ્યશ્રી
૨૮
શ્રી અશોકસીંહ લાલુભા ૫રમાર (બકાલાલ)
સદસ્યશ્રી
૨૯
શ્રીમતિ જયાબેન ભાવીનભાઈ કાવેઠીયા
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સમાજ કલ્યાણ સમિતિ
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
૩૦
શ્રીમતિ રેખાબેન પ્રદી૫કુમાર દેત્રોજા
સદસ્યશ્રી
૩૧
શ્રી વિશાલભાઈ જેઠાલાલ જાદવ
સદસ્યશ્રી
૩૨
શ્રી આદમભાઈ હાસમભાઈ જામ
સદસ્યશ્રી
૩૩
શ્રીમતિ દક્ષાબેન લક્ષ્મણભાઈ ૫રમાર
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી વીજળી સમિતિ
૩૪
શ્રીમતિ લીલાબેન ચંદુભાઈ પાટડીયા
સદસ્યશ્રી
૩૫
શ્રી અશોકભાઈ બચુભાઈ વેગડ (ટીનાભાઈ)
સદસ્યશ્રી
૩૬
શ્રી ઈશ્વરભાઈ લાભુભાઈ વેગડ
સદસ્યશ્રી
૩૭
૧૦
શ્રીમતી ઝંખનાબેન નિખીલકુમાર ચાંપાનેરી
સદસ્યશ્રી
૩૮
૧૦
શ્રી જીતેન્દ્રસિંહ રતનસિંહ ચાવડા
સદસ્યશ્રી
૩૯
૧૦
શ્રી ભાવેશભાઈ રતીલાલ પ્રજા૫તિ
ચેરમેનશ્રી
શ્રી પસંદગી સમિતિ
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
૪૦
૧૧
શ્રીમતિ જશુબેન ભરતભાઈ ભરવાડ
સદસ્યશ્રી
૪૧
૧૧
શ્રીમતિ મીનાબા ગંભીરસિંહ લીંબડ
સદસ્યશ્રી
૪૨
૧૧
શ્રી પ્રભુદાસભાઈ ડુંગરભાઈ રાઠોડ
સદસ્યશ્રી
૪૩
૧૧
શ્રી પ્રેમજીભાઈ વીરજીભાઈ ટુંડિયા
સદસ્યશ્રી
૪૪
૧૨
શ્રીમતિ અંજનાબેન યોગેશભાઈ ખાંદલા
સદસ્યશ્રી
૪૫
૧૨
શ્રીમતિ સ્મીતાબેન રાકેશભાઈ રાવલ
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી આરોગ્ય સમિતિ
૪૬
૧૨
શ્રી બહાદુરસિંહ ભરતસિંહ સોલંકી
ચેરમેનશ્રી
શ્રી બાંધકામ સમિતિ
૪૭
૧૩
શ્રીમતિ હંસાબેન હરિલાલ સોલંકી
ચેરપર્સનશ્રી
શ્રી સ્વચ્છતા સમિતિ
અ.નં. વોર્ડ નંબર સભ્યશ્રીનું નામ હોદૃો ફોટો
૪૮
૧૩
શ્રી હિતેશ્વરસિંહ વિજયસિંહ મોરી
સદસ્યશ્રી
૪૯
૧૩
શ્રી જગદીશભાઈ લખમણભાઈ ૫રમાર
સદસ્યશ્રી