બેન્કની યાદી

STD Code: 02752

બેંક નું નામ ફોન નંબર
સુરેન્દ્રનગર ડીસ્ટ્રીક બેંક ૨૩૦૧૦૨/૨૩૨૪૯૫
અલાહાબાદ બેંક ૨૫૩૪૦૧
ઓરીએન્ટલ બેન્ક ૨૨૦૫૬૧
ઇન્ડીયન બેંક ૨૨૦૦૪૩
આઇ.ડી.બી.આઇ.બેંક ૨૨૦૮૪૧
આઇ.સી.આઇ.સી.આઇ.બેંક ૨૩૫૪૦૨
એચ.ડી.એફ.સી. બેંક ૬૫૦૧૦૫
કોટક મહીન્દ્રાય બેંક ૬૪૫૧૧૯/૨૨૧૧૨૭
કોર્પોરેશન બેંક ૨૨૬૮૮૬/૨૨૬૮૮૭
પી.એન.બી. વઢવાણ ૨૪૧૨૪૨/૨૪૧૧૨૦
પંજાબ નેશ્ નલ બેંક ૨૨૧૩૯૫
સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયા ૨૨૧૮૪૩
બેન્ક ઓફ ઇન્ડીયા ૨૨૨૮૭૬

STD Code: 02752

બેંક નું નામ ફોન નંબર
બેંક ઓફ ઇન્ડીયા જોરાવરનગર ૨૨૧૯૩૯
બી.ઓ.બી.જીનતાન ઉદ્યોગનગર ૨૨૬૬૨૭
યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડીયા ૨૨૦૪૪૪
એકસીઝ બેંક ૨૨૯૬૦૦/૨૩૪૬૦૦
બેન્ક એમ્લોયમેન્ટ ક્રેડીટ સો. ૨૨૪૭૮૫
રાજકોટ નાગરીક સહકારી બેંક ૨૨૫૬૩૩
સીન્ડીકેટ બેંક ૨૮૨૮૧૭
વિજયા બેંક ૨૫૩૦૦૧
કૃષિ એન્ડ ગ્રામીણ બેંક ૨૮૩૧૦૨
યુકો બેંક ૨૨૩૩૬૬
ઇન્ડ બેંક ૨૩૪૩૩૦
ગ્રામીણ બેંક ૨૮૩૧૦૨/૨૮૪૦૨૬
ગ્રામીણ બેંક જોરાવરનગર ૨૯૦૧૦૧