કર્મચારીઓની યાદી

કર્મચારીઓની માહિતી માટે "ક્લિક" કરો.

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કૈયવંતસિંહ. જી. હેરમા સિવિલ એન્જીનીયર ૯૭૨૭૭૭૮૦૭૮
શ્રી નવધણભાઈ કડ સી.એન્જી. વર્ગ-3 ૯૯૭૪૧૪૦૭૫૨
શ્રી પીયુષભાઈ પી. પટેલ એન્જીનીયર
શ્રી કાંતીલાલ આર ચાવડા સર્વેયર ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૮
શ્રી નિલેશભાઈ એલ દુધરેજીયા ટેક. આસી. ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૫
શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એમ. રાણા કલાર્ક
શ્રી દિલીપસિંહ વી. ઝાલા કલાર્ક
શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ જી. જોષી કલાર્ક
શ્રી ભરતભાઈ બી. જાદવ કલાર્ક
૧૦ શ્રી વિજયભાઈ એમ. સોલંકી કલાર્ક
૧૧ શ્રી લગધીરસિંહ આર. ઝાલા કલાર્ક
૧૨ શ્રી બહાદુરસિંહ મુકાદમ
૧૩ શ્રી દશરથસિંહ મુકાદમ
૧૪ શ્રી સુખદેવસિંહ મુકાદમ
૧૫ શ્રી મહિપતસિંહ મુકાદમ
૧૬ શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ ખેગુભા પટાવાળા
૧૭ શ્રી ભુપેન્દ્રસિંહ આર. ઝાલા પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કાંતીલાલ આર ચાવડા ટેક્ષ ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૮
શ્રી તખતસિંહ પી. રાઠોડ કલાર્ક
શ્રી ભીખુભા જે. પરમાર કલાર્ક
શ્રી કનકસિંહ એ. પરમાર કલાર્ક
શ્રી મધુસુદનભાઈ શેઠ કલાર્ક
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી મુકેશભાઈ આર. ડગલી ઈ.ચા. ઈન્ટરરનલ ઓડીટર/સ્ટોર કીપર, હેડકલાર્ક ૯૭૨૭૭૭૮૦૭૪
શ્રી વિજયસિંહ એમ. ગોહીલ હાઉસ ટેક્ષ ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૦
શ્રી ભરતભાઈ એમ. દવે કલાર્ક
શ્રી પ્રવિણસિંહ જે. પરમાર કલાર્ક
શ્રી હરીશભાઈ જે.હરણ કલાર્ક
શ્રી વિક્રમસિંહ એચ. રાણા કલાર્ક
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ એસ.શાહ એકાઉન્ટરન્ટ ૯૭૨૭૭૭૮૦૭૫
શ્રી અમીતભાઈ એ. વસાણી બીલ કલાર્ક
શ્રી અનિલભાઈ એમ. મકવાણા પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી દેવાંગભાઈ એમ. શાહ ઈ.ચા.શોપ.ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૬
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી છત્રપાલસિંહ જે. ઝાલા ઈ.ચા.વ્યવસાયવેરા અધિકારી ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૮
શ્રી નિલેશભાઈ એન. દવે કલાર્ક
શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ એન. જાડેજા કલાર્ક
શ્રી ચંદ્રસિંહ જે. ઝાલા કલાર્ક
શ્રી પદ્યુમનસિંહ કે. પરમાર કલાર્ક
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કેતનભાઈ. એ. શાહ ઈ.ચા.સેની.ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૪
શ્રી સંજય પી. જયસ્વાલ કલાર્ક કમ ટ્રેસર
શ્રી ભરતસિંહ બી. સીસોદીયા કલાર્ક
શ્રી વિષ્ણુભાઈ સી. પંડયા પટાવાળા
શ્રી હૈદરભાઈ ડી. જામ પટાવાળા
શ્રી હુસેન યુ. જામ પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી રાજુભાઈ ટી. પંડયા ગ્રંથપાલ ૯૮૨૫૫૧૧૩૧૨
શ્રી આર.કે.ઝાલા આસી.સેને.ઈન્સપેકટર ૯૮૨૫૯૨૧૧૧૦
શ્રી રોહિત એચ. પરમાર પટાવાળા
શ્રી ઘનશ્યામસિંહ વી. ઝાલા પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી સુખદેવસિંહ એન. ઝાલા ઈ.ચા.ઈલેકટ્રીશ્યન ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૭
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી હેમાબેન એચ. ઠાકર કલાર્ક કમ કમ્પાઉન્ડર
શ્રી પારૂલબેન. જી. શાહ કલાર્ક
શ્રી શૈલેશભાઈ એ. રાવલ અન.કવા. કમ્પાઉન્ડર
શ્રી આશીષભાઈ કે. શાહ પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી ચાંદભાઈ એ. વડગામા મુકાદમ
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી મહેશભાઈ કે. શાહ મહેકમ કલાર્ક તથા લીગલ કલાર્ક ૯૭૩૭૨૬૧૧૩૧
શ્રી અતુલકુમાર બી. સોલંકી કોમ્પ્યુટર સેન્ટર હેડ ૦૨૭૫-૨૨૮૪૧૦૦
શ્રી અનિરૂઘ્ધસિંહ જે. ઝાલા ગેરેજ સુપ્રી./ઈ.ચા. મેલેરીયા ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૯૯૮૦૮૭
શ્રી પંકજભાઈ એ. શાહ કેશીયર ૯૪૦૮૧૧૪૦૬૬
શ્રી કામીનીબેન સી. કોઠારી કલાર્ક
શ્રી રાજુભાઈ બી. મોદી કલાર્ક
શ્રી જગાભાઈ ઓ. મકવાણા કલાર્ક
શ્રી રીટાબેન આર. શાહ કલાર્ક
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એચ. વાધેલા સ્નાનાગર મુકાદમ
૧૦ શ્રી આબીદ એચ. વૈદ્ય પટાવાળા
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી શંકરલાલ જે. જાદવ સમાજસંગઠક ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૭
શ્રી આદમભાઈ એચ. જામ કલાર્ક