કર્મચારીઓની યાદી

કર્મચારીઓની માહિતી માટે "ક્લિક" કરો.

અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કૈયવંતસિંહ. જી. હેરમા સિવિલ એન્જીનીયર ૯૭૨૭૭૭૮૦૭૮
શ્રી શૈલેષભાઇ પરમાર સી.એન્જી. વર્ગ-3 -
શ્રી અંકુરભાઇ મુલીયા અમૃત યોજના એન્‍જી. -
શ્રી પીયુષભાઈ પી. પટેલ એન્જીનીયર -
શ્રી કાંતીલાલ આર ચાવડા સર્વેયર ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૮
શ્રી નિલેશભાઈ એલ દુધરેજીયા ટેક. આસી. ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૫
શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ એમ. રાણા કલાર્ક -
શ્રી ભરતભાઈ બી. જાદવ કલાર્ક -
શ્રી લગધીરસિંહ આર. ઝાલા કલાર્ક -
૧૦ શ્રી ગંભીરસિંહ બી. જાદવ કલાર્ક -
૧૧ શ્રી દેવાંગભાઇ એમ. શાહ કલાર્ક -
૧૨ શ્રી સુખદેવસિંહ મુકાદમ -
૧૩ શ્રી મહિપતસિંહ મુકાદમ -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કાંતીલાલ આર ચાવડા ટેક્ષ ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૮
શ્રી પરમાર ઇશ્વરભાઇ ફુલાભાઇ કલાર્ક ૯૨૭૬૮૫૭૦૬૬
શ્રી ચૌહાણ લવજીભાઇ મોહનભાઇ પટાવાળા ૭૮૦૨૦૪૬૬૦૬
શ્રી ઝાલા ભુપતસિંહ આર. પટાવાળા ૯૦૯૯૩૨૦૨૪૨
શ્રી ઝાલા રાજેન્દ્રસિંહ કે. પટાવાળા -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી મનોજભાઇ પી. વ્‍યાસ ઈ.ચા. ઈન્ટરરનલ ઓડીટર,હાઉસ ટેક્ષ ઈન્સપેકટર ૬૩૫૨૬૩૦૬૬૦
શ્રી પ્રવિણસિંહ જે. પરમાર કલાર્ક ૯૮૨૫૩૮૦૧૧૪
શ્રી હરીશભાઈ જે.હરણ કલાર્ક ૯૮૭૯૮૩૬૧૧૯
શ્રી રાજેશભાઇ બી.મોદી કલાર્ક ૯૫૭૪૭૬૯૯૪૫
શ્રી મહેબુબભાઇ જી.શેખ કલાર્ક (વઢવાણ ઝોન) ૮૨૦૦૬૧૮૧૩૯
શ્રી દિનેશભાઇ કે.રબારી કલાર્ક (વઢવાણ ઝોન) ૯૯૧૩૧૫૭૩૧૪
શ્રી ધનજીભાઇ એમ.જાદવ કલાર્ક (વઢવાણ ઝોન) ૯૭૨૫૯૭૯૯૭૮
શ્રી સુરેશભાઇ એન.પાટડીયા કલાર્ક (વઢવાણ ઝોન) ૯૮૨૫૭૯૧૩૦૮
શ્રી રફીકભાઇ એચ.કોંઢીયા પટ્ટાવાળા -
૧૦ શ્રી ચાવડા મહેન્દ્રભાઇ એચ. પટ્ટાવાળા -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી વિરેન્દ્રભાઈ એસ.શાહ એકાઉન્ટરન્ટ ૯૭૨૭૭૭૮૦૭૫
શ્રી ચંદ્રસિંહ જે. ઝાલા કલાર્ક -
શ્રી અમીતભાઈ એ. વસાણી બીલ કલાર્ક -
શ્રી અનિલભાઈ એમ. મકવાણા પટાવાળા -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી તખતસિંહ પી. રાઠોડ ઈ.ચા.શોપ.ઈન્સપેકટર ૯૪૨૮૨૯૦૮૦૭
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી મનોજભાઇ વ્‍યાસ ઈ.ચા.વ્યવસાયવેરા અધિકારી ૬૩૫૨૬૩૦૬૬૦
શ્રી નિલેશભાઈ એન. દવે કલાર્ક -
શ્રી હિતેન્દ્રસિંહ એન. જાડેજા કલાર્ક ૯૩૭૭૮૯૯૪૯૯
શ્રી પદ્યુમનસિંહ કે. પરમાર કલાર્ક ૯૧૫૭૯૯૮૯૯૯
શ્રી હેમતસંગ એ.ડોડીયા કલાર્ક (વઢવાણ ઝોન) ૯૯૨૫૮૨૭૩૨૮
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી વિજયભાઇ સોલંકી ઈ.ચા.સેની.ઈન્સપેકટર ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૪
શ્રી મોહનલાલ ટી.સાગઠીયા ઈ.ચા.સેની.ઈન્સપેકટરલ વઢવાણ ઝોન ૮૭૮૦૯૨૧૩૯૦
શ્રી ભરતસિંહ બી. સીસોદીયા કલાર્ક ૯૧૦૪૬૭૪૬૨૫
શ્રી હૈદર ડી.જામ - ૯૯૧૩૨૭૩૬૧૦
શ્રી હનીફ ડી.જામ પટાવાળા ૯૯૦૯૧૨૫૨૦૨
શ્રી સુખદેવસિંહ પી.ઝાલા પટાવાળા ૯૭૨૩૫૮૭૯૨૫
શ્રી ભરતસિંહ જોરૂભા સોલંકી પટાવાળા ૯૯૧૩૫૧૨૩૫૭
શ્રી મેરૂભા ડી.રાઠોડ પટાવાળા ૮૫૩૦૬૩૧૯૮૭
શ્રી રમેશભાઇ ટી.સાપરા પટાવાળા ૬૩૫૩૧૦૭૭૭૩
૧૦ શ્રી રામજીભાઇ ડી.વાધેલા પટાવાળા ૭૦૪૩૮૫૧૯૦૧
૧૧ શ્રી નરેન્દ્રભાઇ સી.ગોહિલ પટાવાળા ૯૦૧૬૯૦૫૫૧૦
૧૨ શ્રી વિક્રમસિંહ યુ.રાણા પટાવાળા ૯૯૭૮૨૯૧૩૯૬
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી રાજુભાઈ ટી. પંડયા ગ્રંથપાલ ૯૮૨૫૫૧૧૩૧૨
શ્રી જાડેજા મહાવિરસિંહ જે. કલાર્ક ૯૩૨૮૫૬૬૫૧૮
શ્રી રોહિત એચ. પરમાર પટાવાળા -
શ્રી ઘનશ્યામસિંહ વી. જાડેજા પટાવાળા ૮૪૮૮૮૭૫૯૯૯
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી સુખદેવસિંહ એન. ઝાલા ઈ.ચા.ઈલેકટ્રીશ્યન ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૭
શ્રી શક્તિસિંહ ડી.ઝાલા ડ્રાઇવર ૮૩૨૦૭૨૨૫૧૨
શ્રી ટાંકોલીયા મહેશભાઇ બી. હેલ્પર ૯૯૦૪૧૭૭૬૫૧
શ્રી દિલીપસિંહ જે.ઝાલા હેલ્પર -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી હેમાબેન એચ. ઠાકર કલાર્ક કમ કમ્પાઉન્ડર ૯૮૯૮૬૮૨૫૧૧
શ્રી ઐલેશભાઈ એ. રાવલ અન.કવા. કમ્પાઉન્ડર -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી ચાંદભાઈ એ. વડગામા મુકાદમ -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી કામીનીબેન સી. કોઠારી ઇ.ચા. હેડકલાર્ક -
શ્રી બીપીનભાઇ સોલંકી મહેકમ કલાર્ક -
શ્રી પંકજભાઈ એ. શાહ કેશીયર ૯૪૦૮૧૧૪૦૬૬
શ્રી સંજય પી.જયસ્વાલ ઇ.ચા.સ્ટોર કીપર ૯૯૭૯૦૭૩૩૦૦
શ્રી જગાભાઈ ઓ. મકવાણા કલાર્ક -
શ્રી કેતનભાઇ આર. શાહ કલાર્ક -
શ્રી રીટાબેન આર. શાહ ડીસ્‍પેચ કલાર્ક -
શ્રી અતુલકુમાર બી. સોલંકી કોમ્પ્યુટર સેન્ટર હેડ ૦૨૭૫-૨૨૮૪૧૦૦
શ્રી મહેન્દ્રભાઈ એચ. વાધેલા સ્નાનાગર મુકાદમ -
૧૦ શ્રી અરવિંદભાઇ જશાભાઇ વાળા પટાવાળા -
૧૧ શ્રી ઉગરીબેન ભાવસીંગભાઇ પાણીવાળી બાઇ -
૧૨ શ્રી આબીદ એચ. વૈદ્ય પટાવાળા(ડીસ્‍પેચ) -
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી શંકરલાલ જે. જાદવ સમાજસંગઠક ૯૭૨૭૭૭૮૦૬૭
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી હરેશ જે. ગોલાણી મેલે.ઇન્‍સ. ૯૯૦૯૨૦૦૯૦૭
શ્રી વિપુલ સી. રાવલ સુ.ફી.વ. ૯૯૨૫૫૮૧૮૦૦
શ્રી કીર્તીસિંહ પી. મોરી સુ.ફી.વ. ૮૪૬૦૧૯૯૩૯૦
શ્રી ભરતસિંહ એમ. મોરી સુ.ફી.વ. ૯૯૨૪૯૩૨૧૯૧
શ્રી ગીરધરલાલ બી. પરમાર સુ.ફી.વ. ૯૭૭૯૧૨૫૨૯૫
શ્રી વિનોદ વી. ચૌહાણ સુ.ફી.વ. ૯૮૭૯૩૨૩૭૪૩
શ્રી જગદીશસિંહ એસ.ઝાલા સુ.ફી.વ. -
શ્રી અનિરૂધ્ધસિંહ જે.રાણા સુ.ફી.વ. ૮૭૮૦૮૪૬૪૫૩
શ્રી જીતેન્‍દ્ર એમ. સોલંકી ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૮૨૫૯૩૪૪૩૭
૧૦ શ્રી ધર્મેન્‍દ્ર એન. પટેલ ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૭૧૪૩૨૦૫૬૦
૧૧ શ્રી અશોકભાઇ યાદવ ફીલ્‍ડ વર્કર ૬૩૫૩૨૨૩૦૬૩
૧૨ શ્રી જીવણ જી. વાલેરા ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૯૦૯૧૨૬૬૧૫
૧૩ શ્રી ડાયાલાલ એ. રાઠોડ ફીલ્‍ડ વર્કર ૭૬૦૦૪૯૫૧૪૯
૧૪ શ્રી ચંદુલાલ એમ. રાઠોડ ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૮૨૫૯૦૬૪૮૦
૧૫ શ્રી કાંતીલાલ યુ.યાદવ ફીલ્‍ડ વર્કર ૮૪૮૭૦૨૩૬૬૭
૧૬ શ્રી મહેબુબ એ. કુરેશી ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૫૮૬૫૮૪૪૮૪
૧૭ શ્રી ગણપત કે. મુલીયા ફીલ્‍ડ વર્કર ૭૪૦૫૩૭૪૧૯૯
૧૮ શ્રી અનીલ પી. ચૌહાણ ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૯૨૫૬૫૬૩૨૪
૧૯ શ્રી રમેશભાઇ ઘુડાભાઇ ફીલ્‍ડ વર્કર -
૨૦ શ્રી ઘનશ્યામસિંહ મુળુભા ફીલ્‍ડ વર્કર ૯૬૨૪૮૮૯૯૭૬
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી જાની અશોકકુમાર રમણીકલાલ જન્મ મરણ સબ રજીસ્ટ્રાર ૯૮૭૯૮૨૪૫૮૨
શ્રી સોમાભાઇ ખાનાભાઇ પારઘી જન્મ-મરણ તથા ડીસ્પેચ (વઢવાણ ઝોન) ૯૭૧૪૧૮૧૪૯૦
અ.નં. કર્મચારીનું નામ હોદો સંપર્ક
શ્રી છત્રપાલસિંહ જે. ઝાલા ઇ.ચા. ગેરેજ સુપ્રી. ૯૭૨૭૭૭૮૦૮૮
શ્રી વિજયસિંહ જે. ઝાલા ડ્રાઇવર -
શ્રી પ્રભાતસંગ આર. બારડ ડ્રાઇવર -
શ્રી વિજયસિંહ જે. ઝાલા ડ્રાઇવર -
શ્રી અરવિંદસિંહ ભરતસિંહ કલીનર -
શ્રી ફારૂકભાઇ બાબુલાલ ચૌહાણ પટાવાળા -