ગુજરાત શહેરી આજીવિકા મિશન યોજના અંતર્ગત-આશ્રય ઘર
AshrayGhar

riverfront
સુરેન્દ્રનગર રીવરફ્રન્ટ ચિલ્ડ્રનપાર્ક

સુરેન્દ્રનગર ઉદ્યોગનગર ગાર્ડન
riverfront
AavasYojna
આવાસ યોજના
AavasYojna