જનરલ ફોટોસ

Townhall
OverBridge

નવો બનાવેલ ટાઉનહોલ
નવો બનાવેલ ઓવર બ્રીજ
AshrayGhar
riverfront

ગુજરાત શહેરી આજીવિકા મિશન યોજના અંતર્ગત-આશ્રય ઘર
સુરેન્દ્રનગર રીવરફ્રન્ટ ચિલ્ડ્રનપાર્ક

riverfront
AavasYojna
AavasYojna
સુરેન્દ્રનગર ઉદ્યોગનગર ગાર્ડન
આવાસ યોજના